14
جولای

بازدید شهردار مشهد مقدس از پروژه خیابان دوسطحی آیت الله واعظ طبسی(ره)

https://samen.mashhad.ir/

news/4595080