13
آگوست

مشهد|شارستان آیت الله طبسی در محدوده حرم امام رضا(ع) افتتاح شد

https://www.tasnimnews.com

/fa/news/1396/12/29/1685225