• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

اهداف

▪ گسترش و پیشبرد دانش مدیریت پروژه و بومی‌سازی آن

▪ ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام فنی‌اجرایی کشور

▪ رشد مهارت‌های مدیران پروژه و توسعه کمی و کیفی نیروهای تخصصی مرتبط

▪ توسعه و ترویج آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

▪ ایجاد تفکر و تلاش در جهت دستیابی به وفاداری به کارفرمایان

▪ ارتقاء دانش فنی مدیران و جامعه مهندسی

▪ توانمندسازی کارکنان وکارشناسان شرکت

▪تلاش برای ایجاد انگیزه شخصی در محدوده کار جمعی و دستیابی به محیط کاری رضایت‌بخش

▪ همکاری به منظور ایجاد رویکردهای نوین باسایر مشاورین درانجام پروژه‌ها

▪ استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در جهت انجام پروژه‌ها

▪ تأکید بر تلفیق نیروهای باتجربه و جوان جهت پرورش نیروهای متخصص و مجرب جهت اجرای پروژه‌ها

▪تلاش در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان تحصیل‌کرده و ارتقاء دانش آنان درجهت تربیت نیروهای متخصص