• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

مطالعات و پژوهش

* مطالعات راهبردی و تحلیل اقتصادی

*  مشاوره  مالی، سرمایه گذاری و مهندسی فروش

* مشاوره حقوقی، قراردادی و بیمه

* مشاوره منابع انسانی پروژه ها